Vad får man jaga?

Jakt och viltvård är en väsentlig del av naturvården i Sverige. Inom Svenska Jägarförbundet betonar man långsiktigheten. Vilt är en naturresurs som ska användas klokt och i enlighet med lagar och regler. Då blir det också en förnyshooterelsebar resurs som kan utnyttjas generation efter generation.

I begreppet vilt ingår alla däggdjur och fåglar. Grundregeln är att allt vilt och även ägg och bon fredade. Jakt bedrivs bara i den omfattning och på det sätt som är tillåtet enligt lagstiftningen. Det går alltså inte att själv ta sig friheter, utan den strikta svenska jaktlagstiftningen måste följas. Älg och rådjur är två av de vanligaste djuren som jagas. Fågeljakt är också populärt. På senare år har vildsvinen också fått så starkt fäste i landet att de jagas. Rovdjursjakt på de stora rovdjuren såsom björn, varg och lodjur är ganska begränsad på grund av att det rör sig om relativt få individer, men precis som med annat vilt ser man till att hålla rovdjursstammen i balans.

När infaller jaktsäsongen?

Hösten och vintern (mellan augusti och februari) är den huvudsakliga jaktsäsongen i Sverige. Den exakta jakttiden för en viss viltart varierar dock, samt det finns också variationer beroende på område. I södra och mellersta Sverige startar älgjakten i början av oktober och pågår i cirka två månader. I norra Sverige startar den redan i september, men är uppdelad på två perioder med uppehåll runt månadsskiftet september-oktober på grund av brunsten. För rådjursjakt är jakttiden lång och börjar i mitten av augusti. I norra Sverige pågår den till slutet av december, medan den i övriga Sverige pågår till slutet av januari.

Ungefär vart tredje år ser man över jakttiderna. Regeringen fattar beslut om eventuella förändringar. En jakträtthavare kan av olika skäl göra förändringar av jakttiderna för en viss viltart. Om det fällts många vilt av en viss art är det till exempel inte ovanligt att jakten blir avlyst före det officiella slutdatumet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *